nasza firma

nasza firma

Przedsi?biorstwo elastyczne, nieobci??one balastem surowców potrafi przystosowa? si? do zmiennych warunków rynkowych. Jest mu du?o ?atwiej pokona? kryzys gospodarczy, inwestowa? kapita? w nowoczesne maszyny i urz?dzenia, bada? nowe rozwi?zania technologiczne.

Niestety nic nie przychodzi ?atwo i trzeba ci??kiej pracy aby osi?gn?? poziom, który prze?o?y si? na konkretne efekty. Dla przedsi?biorstw gotowych na zmiany naprzeciw wychodzi filozofia Lean Manufacturing - podej?cie uwa?ane za najskuteczniejszy sposób na radykalne podniesienie produktywno?ci, zmniejszenie marnotrawstwa i skrócenia czasu cyklu produkcyjnego.

     Firma Visual Factory wychodzi naprzeciw przedsi?biorstwom które zaczynaj? b?d? wdra?aj? filozofi? tzw. szczup?ego wytwarzania - Lean Manufacturing,  oraz optymalizuj? proces pod k?tem kosztów, ergonomii i bhp. Równocze?nie oferujemy wsparcie doradcze w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych, auditowaniem procesów zgodnie z ISO-TS oraz VDA 6.3, zarz?dzaniem projektami nowych uruchomie? i wdro?e? nowych produktów.
     W ofercie znajduj? si? gotowe produkty niezb?dne do wdro?enia narz?dzi Lean Manufacturing, optymalizacji procesu produkcyjnego, b?d? zwi?kszenia bezpiecze?stwa pracownika na stanowisku. Znajdziecie Pa?stwo u nas mi?dzy innymi:
- tablica cieni,
- tablica narz?dziowa,
- tablica wyników,
- tablica SMED
- linie do oznakowania dróg
- znaczniki miejsc na posadzce
- opisy na posadzk?
- ta?my antypo?lizgowe
- oznakowania maszyn (TPM)
- oznakowanie magazynu
- i inne.

     Wszystkie rozwi?zania s? rezultatem prac przy projektach Lean Manufacturing, korzystaj?c z nich skutecznie wdra?acie min.: standard 5S, TPM, SMED, poprawiacie ergonomi? i bezpiecze?stwo w zak?adzie jak równie? na stanowiskach pracy. Produkty cechuje ?atwa i szybka aplikacja w dowolnym ?rodowisku pracy, bez straty czasu na oczekiwanie, wszystko u nas przygotowane na wysy?k?.

Znajd? na stronie