Artykuły

 Tablica cieni.
    W ofercie prezentujemy kilka rozwi?za? tablicy cieni w zale?no?ci od wykorzystania, typu narz?dzi, ?rodowiska w którym b?dzie wykorzystywana. Pierwszy typ tablicy cieni zbudowany jest z PCV do którego na sta?e zamontowane s? haczyki na narz?dzia. Ten typ tablicy cieni jest najmniej elastyczny gdy? nie mo?e by? modyfikowany, natomiast mo?na zamówi? dowoln? grafik? drukowan? na tablicy.  Drugi typ tablicy cieni wykonany jest z blachy perforowanej. Charakteryzuje si? du?? wytrzyma?o?ci?, oraz daje mo?liwo?? zawieszania ró?nych, czasem bardzo skomplikowanych, narz?dzi na ró?norodnych zawieszkach. Do zestawu mo?na zamówi? arkusz magnetyczny z którego samemu mo?na wyci?? kszta?ty narz?dzi.

Prosz? o podanie w zamówieniu:

1. rozmiar tablicy i materia? z którego mamy przygotowa? tablic?

2. kolor tablicy

3. kolor cieni

 Przyk?ady zastosowa? znajdziecie w galerii na www.tablica-cieni-5s.pl 

Aby przygotowa? w?asn? tablic? nale?y post?powa? z instrukcjami poni?ej.

Wybierz materia? z którego zrobimy tablic?

 PVC

(przyk?adowe zdj?cie wkróece)

                               

Blaszana z perforacj? kwardatow?

                                    

Blaszana z perforacj? okr?g??   

Wybierz rozmiar

1500 x 500 mm

456 x 608 mm 

1000 x 500 mm 

960 x 960 mm

960 x 460 mm

Wybierz kolor tablicy

Dowolny

Czerwony - RAL 3000

Szary - RAL 7046

Niebieski - 5017

Czerwony - RAL 3000

Szary - RAL 7046

Niebieski - 5017

Wyierz kolor cieni

 

Kolor cieni:

?ó?ty

czarny

niebieski

 

(na zamówienie dowolny kolor)

 

 

Materia? jest magnetyczny,

doskonale przywiera do metalowych

powierzchni

 

Na zamówienie wykonamy dowolny rozmiar tablicy z dowolnego materia?u.

 

 

 

 

Poni?ej instrukcja przygotowania w?asnej tablicy cieni

 

Odrysuj kszta?t i wytnij

      

 

 

Ustaw cienie w dowolnym miejscu

na tablicy

 

 

Zamontuj haczyki na narz?dzia

Tablica cieni haczyki na narz?dzia

 
GOTOWA TABLICA Gotowa tablica cieni  

Wi?cej znajdziecie w galerii na www.tablica-cieni-5s.pl