Stanowiska monta?owe

Projektujemy i wykonujemy stanowiska monta?owe które odpowiadaj? standardom BHP i ergonomii pracy. Jeste?my dystrybutorem systemów rurowych do wykonywania stanowisk, wózków logistycznych maj?cych zastosowanie w wielu bran?ach ze wzgl?du na ?atwo?? budowy, elastyczno??, ?atwo?? monta?u i modyfikacji.

   

G?ówn? cech? tych rozwi?za? jest elastyczno??, z jednej strony mo?na zaadoptowa? je ka?dego stanowiska z drugiej zawsze mo?na przebudowa? wykorzystuj?c te same elementy. Doskonale sprawdzaj? si? w dostarczaniu ró?nego rodzaju komponentów na stanowiska monta?owe. Mo?na budowa? mi?dzy innymi: rega?y, wózki transportowe, stanowiska monta?owe.

Maj? zastosowanie w wielu ga??ziach przemys?u tj:

- motoryzacyjny & lotniczy

- AGD

- meblarski


Od projektu do budowy.

Przed zbudowaniem konstrukcji zawsze przedstawiany jest projekt w formie graficznej. Po akceptacji dostarczana jest gotowa konstrukcja, lub przygotowane elementy do samodzielnego z?o?enia. Istnieje mo?liwo?? samodzielnej budowy po przeszkoleniu.