standard-5S-konsulting

Nasza firma wspiera organizacje w dwóch obszarach funkcjonowania przedsi?biorstw produkcyjnych s? to: projekty zwi?zane z optymalizacj? i wdro?eniem narz?dzi lean manufacturing, szeroko poj?tego obszaru in?ynierii produkcji oraz systemów zarz?dzania ISO / TS.

Do pierwszego obsaru zaliczy? mo?emy wszelkie dzia?ania i projekty maj?ce na celu usprawnienie produkcji poprzez wdra?anie narz?dzi lean tj:

 

Standard 5S,
 Mapowanie strumienia warto?ci,
 Szybkie przezbrojenia SMED,
 Standaryzacja,
TPM
 System sugesti,
 Poka yoke,
 Kanban i wiele innych.

Start produkcji jest bardzo skomplikowanym procesem, je?li wi??e si? z uruchomieniem nowych maszyn, lub produktu. B??dy które nie zostan? zauwa?one na pocz?tku projektu bardzo mszcz? si? w ko?cowych etapach, wi??? si? z du?ymi kosztami a a nawet ma?o efektywnym procesem. Dlatego bardzo przydaje si? wiedz? in?ynierska osób które maj? w swoim do?wiadczenia zarz?dzanie podobnymi projektmi i b?d? w stanie w fazie planowania przewidzie? lub ograniczy? ryzyko zwi?zane z czynnikami zewn?trznymi maj?cymi negatywny wp?yw na projekt.


W obszarze tym mo?emy wymieni? projekty w zakresie:


 Uruchomienia jednostek produkcyjnych,
 Relokacje maszyn, linii monta?owych,
 Relayout fabryki
 Wdro?enia systemów do zarz?dzania obszarem produkcyjnym klasy MES