Rozwi?zania dla Lean Manufacturing

Oferta skierowana jest dla przedsi?biorstw wdra?aj?cych filozofie lean. W ?atwy sposób odnajdziecie Pa?stwo gotowe rozwi?zania wspomagaj?ce implementacje narz?dzi: 5S, TPM, Visual Management, VSM, Poka Yoke i wiele innych.

 Poni?ej znajduj? si? przyk?ady zastosowa? u naszych Klientów. Do ka?dego projektu podchodzimy indywidualnie, wiele rozwi?za? jest dedykowanych, co sprawia ?e posiadamy du?e do?wiadczenie w skutecznych praktykach Lean.

 

Narz?dzia Lean

 

Przyk?ady

 

Wypracowane praktyki

       

 

5 S

   

 

znaczniki 5S

 

szuflada cieni

 

 

   

Znaczniki miejsc paletowych

Szuflady na narz?dzia

Opisy miejsc paletowych.


 

tablica cieni

 

tablica cieni

 

 

Tablica cieni


Zamów swoj? tablice cieni

T P M

 

autonomus maintenance

 

 

 Oznakowanie ma

 

nometrów

i instalacji

 

 

 

Gotowe naklejki na manometry

pokazuj?ce zakres poprawn?j pracy

 

 profesional maintenance

 

 

 Oznakowania dowolnej instalacji

w formie magnetycznej b?d? naklejek

 KPI

management

 

 

 

Tablice KPI

 

Przygotowujemy tablice do wizualizacji

zarz?dzania wska?nikami wg standardów

Klienta, b?d? projektujemy od pocz?tku 

uwzgl?dniaj?c strategi? lean firmy.

 

     sample tag    

 Process flow

visualization

   tablica kanban

 

 Tablica KANBAN