Logistyka wewn?trzna

Ci?g?a praca z problemami w obszarze produkcji zaowocowa?o zbudowaniem nowego dzia?u zajmuj?cego si? projektowaniem wyposa?enia przeznaczonego dla produkcji jak wózki logistyczne, stanowiska wspomagaj?ce przezbrojenie, narz?dzia Poka Yoke i wiele innych zastosowa? dedykowanych dla naszych partnerów.

 Poni?ej zaprezentowano rozwi?zania które zosta?y zastosowane w firmach produkcyjnych, jako dedykowane rozwi?zania do wspomagania logistyki wewn?trznej, optymalnym sk?adowaniu komponentów, oraz wózki wspomagaj?ce przezbrojenie. W realizowanych projektach zawsze stawiamy na  bezpiecze?stwo, ergonomi?, niezawodno??, prostot?, na celu stale mamy filozofi? lean, której cechy odnajd? Pa?stwo w ka?dym z naszych produktów.

 

Proces wdro?eniowy przebiega w nast?puj?cych etapach:

- analiza i wybór najlepszego rozwi?zania

- wizualizacja

- dokumentacja

- produkcja prototypu

- uruchomienie

- test & ewentualne korekty

- produkcja seryjna

- obs?uga posprzeda?owa


 

 Wózek r?czny


  Wci?? jest nieod??cznym wyposa?eniem fabryki maj?cym szerokie zastosowanie. Ci?g?a optymalizacja procesów sprawia, ?e musi sprosta? stawianym wymaganiom nie tylko bezpiecze?stwa, ergonomii, równie? minimalizowa? wszelkie straty w strumieniu procesu produkcyjnego.
 
 

 

 

   
SMED stanowisko przezbrojenia 1    

Stanowisko przezbrojenia 


Podesty s? efektem dzia?a? w zakresie projektu SMED w celu wyeliminowania straty zwi?zanej z oczekiwaniem na wózek wid?owy. W tej chwili na stanowisku zawsze znajduje si? komponent nast?pny w kolejce.

Zastosowano dwa wózki je?d??ce na metalowej szynie aby maksymalnie ograniczy? si?? potrzebn? do transportu. Dodatkowo oba wózki wyposa?one zosta?y w hamulec.

SMED stanowisko przezbrojenia 2    
     
5S przechowywanie palet 5S przechowywanie palet

 Kontenery do przechowywania palet.

Zaprojektowane w taki sposób, aby mog?y by? transportowane przez wózek wid?owy, pasowa?y w miejsce odk?adcze, co wyeliminuje konieczno?? transportu r?cznego.

BHP drabinka umo?liwiaj?ce wej?cie operatora na stó? narz?dziowy

   BHP drabinka umo?liwiaj?ce wej?cie operatora na stó? narz?dziowy