Polityka prywatno?ci

Strona internetowa VisualFactory.com.pl respektuje Ustaw? o Ochronie Danych Osobowych oraz Prawa Konsumenta.

Serwis zapewnia wszystkim jego u?ytkownikom pe?ne bezpiecze?stwo oraz maksymaln? poufno?? wszystkich danych, jakie udost?pnia U?ytkownik Serwisu.

Dane podlegaj?ce ochronie zgodnie z polityk? prywatno?ci to: imi?, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer Gadu Gadu, login Skype.

Innym zarejestrowanym i zalogowanym u?ytkownikom w przypadku zainteresowania ofert? udost?pnia si? wy??cznie podstawowe dane kontaktowe (e-mail, telefon).

SerwisáVisualFactory.com.pláwykorzystuje pliki Cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb Klientˇw. Istnieje mo?liwo?? zapami?tania ustawie? dla danego konta. A?eby tego unikn??, nale?y wy??czy? obs?ug? plikˇw cookies w przegl?darce.

Dane personalne obj?te s? najwy?sz? ochron?. Nie przechowuje si? takich danych, jak numery kart kredytowych czy numery kont bankowych.

Ka?dy zarejestrowany u?ytkownik, zgodnie z ápostanowieniami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, (Dz. U. nr 133 poz. 883 z pˇ?n. zm.) ma prawo do wgl?du, poprawiania, zmieniania oraz usuwania swoich danych osobowych, jakie zosta?y prowadzone w toku korzystania z serwisuáVisualFactory.com.pl