Dlaczego my ?

 • 1
  Kompetencja
  Kompetencja naszych pracownikw to gwarancja fachowej oraz kompleksowej obs?ugi Klientw
 • 2
  Skuteczno??
  Wszystkie nasze dzia?ania s? wynikiem ogromnego wk?adu oraz zaanga?owania.
 • 3
  Efektywno??
  Wykorzystany przez nas potencja?, a tak?e poniesione nak?ady pracy przek?adaj? si? w istocie na osi?gane przez nas rezultaty. To ?wiadczy o niezwyk?ej efektywno?ci naszych dzia?a?.

Lean Manufacturing

 • W dzisiejszych czasach na rynku dzia?a ogromna konkurencja. Przedsi?biorstwo, ktre chce odnie?? sukces i wyprzedzi? rywali musi pokona?, co raz wi?ksze trudno?ci tj. r?norodna oferta produktowa, ni?sze ceny, bezawaryjno??, kompleksowa obs?uga klienta. Aby temu sprosta? trzeba przyj?? strategi? permanentnego doskonalenia, oraz nastawi? si? na zmiany. Tylko poprzez ci?g?e zwi?kszanie wydajno?ci firmy s? w stanie utrzyma? si? w globalnej gospodarce. Trzeba zapomnie? o tym, ?e najlepszym sposobem redukcji kosztw jest zwi?kszanie skali produkcji.

  Ca?y system produkcyjny ma si? dobrze do momentu, gdy zamwienia rosn?. Gdy jest odwrotnie, zyski kurcz? si?, kapita? tkwi w wysokich zapasach surowcw, czy gotowym produkcie w magazynie ca?y system staje si? nagle nieefektywny, procesy ma?o elastyczne, niestety to jest moment, w ktrym bardzo ci??ko jest przeprowadza? zmiany. Warto budowa? kultur? LEAN w swojej organizacji od samego pocz?tku istnienia, wtedy efekty s? niewiarygodnie szybko widoczne a zmiany ?atwe do wdro?enia.