Standard 5s

 

Standard 5S

 

Narz?dzie "5s" jest pierwszym krokiem w drodze do przejrzystych procesów produkcyjnych. Dla przedsi?biorstw startuj?cych z filozofi? "szczup?ego zarz?dzania" - Lean Manufacturing, dzia?aj?cy standard 5S, bardzo cz?sto staje si? pierwszym bardzo trudnym etapem.

 5S polega na wdro?eniu pi?ciu post?puj?cych po sobie kroków:

1. S – Sortowanie (jap. Seiri)
2. S – Systematyka (jap. Seiton)
3. S – Sprz?tanie (jap. Seiso)
4. S – Standaryzacja (jap. Seiketsu)
5. S – Samodyscyplina (jap. Shitsuke)

Visual Factory w ofercie posiada niezb?dne narz?dzia aby wdro?enie standardu 5S sko?czy?o si? sukcesem.

 

     Zawieszki RED TAG do identyfikacji przedmiotów po kroku selekcji

     Tablica cieni do przechowywania tylko potrzebnych narz?dzi i

        identyfikacji miejsca na stanowisku pracy.

 

     INSTRUKCJA JAK ZAMóWI? TABLICE CIENI TUTAJ

     Szuflada cieni do przechowywania przedmiotów w szufladzie.

     Wykonana ze specjalnej pianki któr? wycinamy pod konkretne narz?dzia.

 

     WYCINAMY POD DOWOLNY KSZTA?T WYSTARCZY ZDJ?CIE Z WYMIARAMI (szexd?x wys)

    Znaczniki miejsca paletowych do identyfikacji miejsca dla ka?dego komponentu.

    Wykonane z materia?u odpornego na ?cieranie, w kszta?cie L I T.

    Kolor: zielony, czerwony, ?ó?ty

 

 

     Znacznik w kszta?cie litery  L. Wykonany z materia?u odpornego na ?cieranie.

     Dost?pne kolory: ?ó?ty, zielony, czerwony

     Wymiary gabarytowe 100 x 100 mm

 

 

     Znacznik w kszta?cie litery  T. Wykonany z materia?u odpornego na ?cieranie.

     Dost?pne kolory: ?ó?ty, zielony, czerwony

     Wymiary gabarytowe 100 x 100 mm

        

 

 

     Znacznik w kszta?cie litery  I. Wykonany z materia?u odpornego na ?cieranie.

     Dost?pne kolory: ?ó?ty, zielony, czerwony

     Wymiary gabarytowe 100 x 100 mm

     Naklejki pod?ogowe z dowolnym tekstem, pokryte laminatem który zabezpiecza przed ?cieraniem.

     W zamówieniu prosz? o podanie tekstu, kolory t?a i liter oraz wymiaru (d? x szer)

     Stojaki do sk?adowania palet

     Wykonujemy konstrukcje spawane, przyrz?dy monta?owe wykorzystuj?c Poka Yoke, wózki

      do transportu wewn?trznego. Zapraszam do odwiedzin STRONY