Tablica wyników
Tablica wyników przygotowywana jest najcz??ciej pod specjalne zamówienie. Niemniej jednak bior?c pod uwag? du?e do?wiadczenie mo?emy zaproponowa? gotowe rozwi?zania tablicy wyników do mierzenia, wizualizacji ró?nych KPI w zale?no?ci od aktualnej sytuacji w organizacji, oraz strategi rozwoju. Tablica wyników mo?e sk?ada? si? z ramek magnetycznych do których osoby odpowiedzialne za raportowanie uzupe?niaj? dane. W ofercie s? tablice wyników przeznaczone do codziennego raportowania wyników zmianowych czy dniowych, wykonane s? w formie bia?ej tablicy do pisania markerami sucho?cieralnymi.