Dlaczego my ?

 • 1
  Kompetencja
  Kompetencja naszych pracownikw to gwarancja fachowej oraz kompleksowej obs?ugi Klientw
 • 2
  Skuteczno??
  Wszystkie nasze dzia?ania s? wynikiem ogromnego wk?adu oraz zaanga?owania.
 • 3
  Efektywno??
  Wykorzystany przez nas potencja?, a tak?e poniesione nak?ady pracy przek?adaj? si? w istocie na osi?gane przez nas rezultaty. To ?wiadczy o niezwyk?ej efektywno?ci naszych dzia?a?.

O firmie

 • Przedsi?biorstwo elastyczne, nieobci??one balastem surowcw potrafi przystosowa? si? do zmiennych warunkw rynkowych. Jest mu du?o ?atwiej pokona? kryzys gospodarczy, inwestowa? kapita? w nowoczesne maszyny i urz?dzenia, bada? nowe rozwi?zania technologiczne.

  Niestety nic nie przychodzi ?atwo i trzeba ci??kiej pracy aby osi?gn?? poziom, ktry prze?o?y si? na konkretne efekty. Dla przedsi?biorstw gotowych na zmiany naprzeciw wychodzi filozofia Lean Manufacturing-podej?cie uwa?ane za najskuteczniejszy sposb na radykalne podniesienie produktywno?ci, zmniejszenie marnotrawstwa i skrcenia czasu cyklu produkcyjnego.

  Firma Visual Factory wychodzi naprzeciw przedsi?biorstwom ktre zaczynaj? b?d? wdra?aj? filozofi? tzw. szczup?ego wytwarzania - Lean Manufacturing, oraz optymalizuj? proces pod k?tem kosztw, ergonomii i bhp. Rwnocze?nie oferujemy wsparcie doradcze w zakresie optymalizacji procesw produkcyjnych, auditowaniem procesw zgodnie z ISO-TS oraz VDA 6.3, zarz?dzaniem projektami nowych uruchomie? i wdro?e? nowych produktw.
  W ofercie znajduj? si? gotowe produkty niezb?dne do wdro?enia narz?dzi Lean Manufacturing, optymalizacji procesu produkcyjnego, b?d? zwi?kszenia bezpiecze?stwa pracownika na stanowisku. Znajdziecie Pa?stwo u nas mi?dzy innymi:
  - tablica cieni,
  - tablica narz?dziowa,
  - tablica wynikw,
  - tablica SMED
  - linie do oznakowania drg
  - znaczniki miejsc na posadzce
  - opisy na posadzk?
  - ta?my antypo?lizgowe
  - oznakowania maszyn (TPM)
  - oznakowanie magazynu
  - i inne.

  Wszystkie rozwi?zania s? rezultatem prac przy projektach Lean Manufacturing, korzystaj?c z nich skutecznie wdra?acie min.: standard 5S, TPM, SMED, poprawiacie ergonomi? i bezpiecze?stwo w zak?adzie jak rwnie? na stanowiskach pracy. Produkty cechuje?atwa i szybka aplikacjaw dowolnym ?rodowisku pracy, bez straty czasu na oczekiwanie, wszystko u nas przygotowane na wysy?k?.

Nowy serwis tablica-cieni-5s.pl

Na pocz?tku 2017 zosta? otwarty nowy serwis tablica-cieni-5s.pl. Znajdziecie tam wi?cej przyk?adw zastosowa? tablic cieni, oraz tablic wynikw do zarz?dzania KPI.

Kontakt

altKontakt z nami:

email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

telefon: +48 696 035 223

W dzisiejszych czasach na rynku dzia?a ogromna konkurencja. Przedsi?biorstwo, ktre chce odnie?? sukces...
Wi?cej